YAYIN İLKELERİ1.        Yerel Politikalar Dergisi 6 ayda bir yayınlanan akademik bir dergidir. Düşünce yazıları ve röportajlara da yer verilmektedir.
2.        Yerel Politikalar Dergisinde yayınlanacak makaleler için yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir.
3.        Dergide makale yazım dili Türkçe ve İngilizce ve Almancadır. Yazım ve noktalamasında TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
4.        Makale en az 2500 kelime (12-13 itibari sayfa), en çok 8000 kelimeden (yaklaşık 40 sayfa) oluşmalıdır. Toplam (İngilizce özet, anahtar sözcükler+makale metni) kelime sayısı dikkate alınmalıdır.
5.        Makaleler e-posta ile gönderilmelidir.
6.        Dergiye gönderilecek makaleler Microsoft Word programında yazılmalıdır. Çalışmanın başlığı büyük harfle ve koyu olarak, 14 pınto, çalışmanın ortasına gelecek şekilde “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.
7.        Yazar/yazarların unvan ve iletişim bilgileri sayfa altı dipnot olarak yazılmalıdır.
8.        Makaleler, Yayın Kurulunca ön incelemeden geçirilecek ve uygun bulunanlar iki ayrı hakeme gönderilecektir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulacaktır. Basımı uygun bulunan makalelerin, yayımlanıp yayımlanmayacağına ve derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar verir. Yazar, bu süreçlerden e-posta yoluyla haberdar edilir.
9.        Çalışmanın özeti bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Çalışmanın Türkçe özeti en fazla 300 en az 100 kelime olmalıdır. Özet “Times New Roman” karakterinde ve 9 punto olarak yazılmalıdır. Türkçe özet (en fazla 100 sözcük) ve anahtar sözcükler, makalenin İngilizce başlığı, İngilizce özet ve anahtar sözcükler tam olmalıdır. Özetler ve anahtar sözcükler başlıktan hemen sonra yer almalıdır.
10.    Çalışmada en az 3 ve en çok 7 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeleri bulunmalıdır.
11.    Çalışmanın ana metni, Giriş bölümü başta olmak üzere İngilizce anahtar kelimelerden hemen sonra 1 satır boşluk bırakılarak yazılmaya başlanmalıdır. Çalışmada kullanılan başlıklarda numaralandırma yapılmalıdır. Çalışmada kullanılacak şekiller ise 1’den itibaren numaralandırılarak isimlendirilmeli ve şeklin altında yer almalıdır. Şeklin ismini hemen altında ise şeklin kaynakçası tam olarak belirtilmelidir. Şekillerin kaynakçasında kullanılacak yazı karakteri 9 puntodur.
12.    Çalışmada kullanılacak tablolar ise 1’den itibaren numaralandırılarak isimlendirilmeli ve tablonun üstünde yer almalıdır. Tablonun hemen altında ise tablonun kaynakçası tam olarak belirtilmelidir. Tablolarda ve tablonun kaynakçasında kullanılacak yazı karakteri 9 puntodur.
13.    Dergiye gönderilecek
Türkçe makaleler için;
Ana Başlık; Özet; Anahtar Kelimeler; İngilizce Başlık; Abstract; Keywords; Giriş; Materyal ve Metot; Bulgular ve Tartışma; Sonuç (veya Tartışma ve Sonuç); Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir.
ATIF KURALLARI
  1. Metin içindeki her gönderme kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde gönderme yapılmayan eserlere kaynakçada verilmemelidir.
  2. Metin içindeki yollamalar, ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırasını izleyerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz gösteren Kaynakça listesi, metin sonunda, referans sistemine uygun olarak gösterilmelidir.

Örnekler:
Tek yazarlı kitaplar ve makaleler :
Metin içinde: (Açar, 1999: 71)
Kaynakçada: Açar, Oktay (1999), Kamu Yönetimi İncelemeleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
Metin içinde: (Smith, 2001: 25)
Kaynakçada: Smith, Jane (2001), “Economic Reform in a Chine”, Comparative Politics , Vol. 32, No: 1, October, s. 21-41.
İki yazarlı kitaplar ve makaleler :
Metin içinde: (Allan ve Drucker, 1995: 12)
Kaynakçada: Allan, John - Drucker, Peter (1995), Bilgi Toplumu, (Çev. Ayşe Can), Dost Kitabevi, Ankara.
Ömür, Mehmet- Tan Ali (2003), “Yerel Yönetimler  ve Ülke Uygulamaları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3, Eylül, ss. 156-189.

İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler
Metin içinde: (Will vd., 1973: 131)
Kaynakçada: Will, Anne A.-Hobs, Tery W.- Hale, Johanne A. (2001), Yerel Yönetimler , (Çev. Gül İnal), Çizgi Kitabevi, Konya.

Derleme yayınlar :
Metin içinde: (Esmer, 1998: 2)
Kaynakçada: Esmer, Nur (Ed.) (1998), 20. Yüzyılın Sonunda Kentler, TODAİE, Ankara.
Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler :
Metin içinde: (Wirth, 1997: 43)
Kaynakçada: Wirth, Louis (1997), “The Theory and Practice of Public Administration”, A. Call, Joseph (Ed.), Public Administration: History and Theory in Contemporary Perspective , Marcel Dekker, Inc., New York, s. 39-53.

Yazarsız/kolektif yayınlar:
Metin içinde: (TODAİE, 1995: 123)
Kaynakçada: TODAİE (1995), Kamu Yönetimi Araştırması–Genel Rapor , TODAİE, Ankara.


İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:
Metin içinde: (Sürer, 1991: 219)
Kaynakçada: Gürçay, Nihat (1991), Amme İdaresi, Alfa Yayınları, İstanbul'dan aktaran Güler Dönmez, Yerel Politikalar, Der Yayınları, İstanbul,  s. 102.

Elektronik ortamdan yapılan yollamalar :
a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise , metin içindeki yollamalar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, açılı parantez içinde eksiksiz http adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.
Metin içinde: (Karacan, 2010)
Kaynakçada: Karacan, Recai (2010), “Devlet ve Reform”, http://www.devletveküresellesme.org/politika.htm (11.02.2010).
b) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki yollamalarda sitenin genel adresi ve siteye ulaşma tarihi ayraç içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt adresleri de kapsayan site adresi yine siteye ulaşma tarihi ile birlikte ayraç içinde verilmelidir.
Metin içinde: (urban .com, 2011)
Kaynakçada: (http://www.urban.com/cities.html , 11.2.2011)
Referanslar dışındaki açıklamalar, sayfa altında dipnot olarak gösterilebilir.